חוקים, תקנות, הוראות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ”ט-1999* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ה ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996*

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996*

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות ולענין מפעל גז לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית, אני

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)*

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)*

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)* מס’ 18 לש’ 1945 פקודה הקובעת הוראות בדבר תאונות ומחלות משלח-יד שם קצר פקודה זו תיקרא פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945. פירוש בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם יחייב נוסח הכתוב

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש”ל-1970*

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש”ל-1970*

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש”ל-1970* פרק א’: פרשנות ותחולה סימן א’: פרשנות הגדרות בפקודה זו – “אדים” – עשן, גז או הבל; “בודק דוודים מוסמך” או “בודק מוסמך”, לענין סימן פלוני – מי שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968*

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968*

(תיקון מס’ 11) תשנ”ה-1994 פרק א’ – רישוי עסקים צווים בדבר עסקים טעוני רישוי (תיקון מס’ 1)  תשל”ב-1972  ת”ט תשל”ג-1972 (תיקון מס’ 10) תשנ”ד-1994 (א)  שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן: (1)   איכות נאותה

חוק חמרי נפץ, תשי”ד-1954*

חוק חמרי נפץ, תשי”ד-1954*

חוק חמרי נפץ, תשי”ד-1954* פרק ראשון – הגדרות הגדרות בחוק זה – “חומר נפץ” – לרבות כל חומר שהממשלה הכריזה עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות[1], כעל חומר נפץ לענין חוק זה, וכן אביזריו של כל חומר נפץ לרבות פתיל, רקיטה, פצץ,

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008*

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008*

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008* פרק א’: הגדרות הגדרות 1.בחוק זה – “אחראי לאירוע ספורט” – אחראי בטיחות כמשמעותו בסעיף 4 לחוק הבטיחות, ובאין אחראי בטיחות כאמור – בעל רישיון עסק או מבקש רישיון עסק לאירוע ספורט לפי חוק רישוי

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג- 2102

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג- 2102

1* תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג- 2102 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו-34 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד- 4593 )להלן – החוק(, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ארגון העובדים המייצג