תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ”ט-1999* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ה ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996*

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996*

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ”ו-1996* בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד-1954 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות ולענין מפעל גז לאחר התייעצות עם שר האנרגיה והתשתית, אני

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)*

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)*

פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה)* מס’ 18 לש’ 1945 פקודה הקובעת הוראות בדבר תאונות ומחלות משלח-יד שם קצר פקודה זו תיקרא פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945. פירוש בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא אם יחייב נוסח הכתוב

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש”ל-1970*

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש”ל-1970*

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש”ל-1970* פרק א’: פרשנות ותחולה סימן א’: פרשנות הגדרות בפקודה זו – “אדים” – עשן, גז או הבל; “בודק דוודים מוסמך” או “בודק מוסמך”, לענין סימן פלוני – מי שהמפקח הראשי הסמיכו בכתב לעשות בדיקות

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968*

חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968*

(תיקון מס’ 11) תשנ”ה-1994 פרק א’ – רישוי עסקים צווים בדבר עסקים טעוני רישוי (תיקון מס’ 1)  תשל”ב-1972  ת”ט תשל”ג-1972 (תיקון מס’ 10) תשנ”ד-1994 (א)  שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות אלה או מקצתן: (1)   איכות נאותה

חוק חמרי נפץ, תשי”ד-1954*

חוק חמרי נפץ, תשי”ד-1954*

חוק חמרי נפץ, תשי”ד-1954* פרק ראשון – הגדרות הגדרות בחוק זה – “חומר נפץ” – לרבות כל חומר שהממשלה הכריזה עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות[1], כעל חומר נפץ לענין חוק זה, וכן אביזריו של כל חומר נפץ לרבות פתיל, רקיטה, פצץ,

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008*

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008*

חוק איסור אלימות בספורט, תשס”ח-2008* פרק א’: הגדרות הגדרות 1.בחוק זה – “אחראי לאירוע ספורט” – אחראי בטיחות כמשמעותו בסעיף 4 לחוק הבטיחות, ובאין אחראי בטיחות כאמור – בעל רישיון עסק או מבקש רישיון עסק לאירוע ספורט לפי חוק רישוי

האם קיימת דרישה להכנת תכנית לניהול הבטיחות באתרי בניה?

האם קיימת דרישה להכנת תכנית לניהול הבטיחות באתרי בניה?

וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) שיזם משרד התמ”ת. במסגרת ניהול בטיחות וגיהות בעבודה, ממונה בטיחות בעבודה חייב לנהל את הסיכונים במקום העבודה ולהכין תכנית לניהול בטיחות עם תכנית לניהול סיכונים. כדי לעשות זאת

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג- 2102

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג- 2102

1* תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע”ג- 2102 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו-34 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד- 4593 )להלן – החוק(, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, ארגון העובדים המייצג

האם קיימת חובת רענון למלגזה לאחר סיום קורס מלגזה?

האם קיימת חובת רענון למלגזה לאחר סיום קורס מלגזה?

לאחר סיום קורס מלגזה ועמידה בבחינה העיונית והמעשית הנדרשות על ידי משרד התחבורה, מקבלים את הרישיון נהיגה על מלגזה. עובד אשר יש בידו רישיון מלגזה, קל לו למצוא עבודה במפעלים תעשייתיים, בעיקר לצורך סידור לוגיסטי הכולל העמסה ופריקה של סחורות