ממונה בטיחות- הקמה וניהול מערך הבטיחות

המדינה מממנת מערך יקר שמטרתו להביא את המידע על בטיחות העובד ובריאותו לכל מקומות העבודה ומחייבת כל מפעל המעסיק למעלה מחמישים עובדים למנות ממונה בטיחות מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ”ו 1996.

תפקיד הממונה על הבטיחות בעבודה הוא להקים ולנהל את מערך הבטיחות בארגון, בדיוק כפי שמנהל אבטחת איכות אחראי על הקמה וניהול של מערך האיכות כנ"ל לגבי מערך השיווק, הכספים, מו"פ ייצור וכדומה.

ממונה הבטיחות נדרש לבצע מעקב, פיקוח וביקורת על התקינות של ציוד המגן האישי, על התקני הבטיחות, על כלי העבודה ולוודא כי העובדים ממלאים את הוראות הבטיחות ואינם נחשפים לסיכונים מיותרים. בכל מקרה שבו מופרות תקנות הבטיחות על ידי העובדים, חובה על ממונה הבטיחות להודיע על כך מיד למעביד. לוודא לתיקון ליקויים ולעדכון הנהלים.

 • קביעת מדיניות - ממונה הבטיחות קובע את מדיניות הבטיחות והגהות יחד עם הנהלת החברה, על מנת להפיץ מדיניות זו בקרב עובדי החברה ובעלי עניין אחרים.
 • בניית תהליך של ניהול סיכונים – איתור, אפיון וכימות הסיכונים, קביעת אמצעים להפחתת הסיכונים לסיכון קביל, קביעת אחראי לביצוע ואחראי למעקב וחלוקה לשלושה נושאים מרכזיים:
 • "אמצעים פיזיים" הנדרשים להוספה (מגנים על מכונה, כפתור חירום, גידור וכדומה).
 • הוראות בטיחות ספציפיות למכונה או לתהליך.
 • רשימת תיוג להדרכת העובד על המכונה הספציפית או על התהליך (נגזר מהוראות הבטיחות).
 • בניית תכנית שנתית לניהול הבטיחות - תכנית לניהול הבטיחות כוללת, מטרות מבנה מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית, ניהול הסיכונים, הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית, בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים, בדיקות רפואיות תעסוקתיות, קביעת וחידוש הרשאות, פעולות ומשימות נוספות, רשימת הוראות ונהלים, תקציב בטיחות ועוד.
 • הקמה וניהול מערך חירום וכן ביצוע תרגולים המתאימים לתרחישים המאפיינים את הארגון.
 • הכשרה והפעלת נאמני הבטיחות
 • תיעוד החומר הבטיחות
 • תהליך שינוי תפיסת נושא הבטיחות - חלק ניכר מתפקידו של ממונה הבטיחות הינו לשנות את תפישת המנהלים את נושא הבטיחות. לא ניתן לבנות מערך בטיחות יעיל, איכותי ומקצועי ללא שינוי תפישתי עמוק של מנהלי החברה על שלל תפקידיהם. שינוי תפשה (mind set) של המנהלים, הינו תהליך ארוך, קשה ולעיתים אף מתסכל (כאשר ההתקדמות מאד איטית) וככול שהארגון יותר מורכב, יותר מסוכן ויותר פוליטי/בירוקראטי, תהליכי קידום ושינוי תפישת המנהלים את הבטיחות ארוך ואיטי יותר. שינוי תפישת המנהלים את הבטיחות יכול להיעשות רק בתהליכי הכוונה, הסברה, הדרכה, ייעוץ, תמיכה ותקשורת פתוחה. לא ניתן לקדם תהליכי שינוי תפישה בעזרת תהליכי הפחדה וענישה.
 • על ממונה הבטיחות לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות נאותים בעת העסקת קבלני חוץ. על ממונה הבטיחות להקים ולנהל מערך חירום ולבצע תרגול מתאים בהתאם לאופי ולתרחישים המאפיינים את הארגון.

תפקידו של ממונה הבטיחות הוא תפקיד חיוני וחשוב בכל מקום עבודה. היכולת למנוע תאונה או מחלת מקצוע קשורה במישרין ליכולות המקצועיות והאישיות של ממונה הבטיחות. מכיוון שתפקידו הינו תפקיד ייעוץ ואין לו בד”כ אחריות ניהולית על העובדים, יכולתו של ממונה הבטיחות לשכנע ולהניע מנהלים ועובדים לבצע את דרישות הבטיחות חשובה לא פחות מיכולותיו המקצועיות.