בטיחות בספורט

ממונה בטיחות באירוע ספורט – הוא מי שאחראי למילוי הוראות הבטיחות בתקנות והוא האחראי לאירוע הספורט אם אין מנהל הבטיחות ואין גם מנהל אירוע הספורט. נושא תפקיד זה הוא אחראי למילוי הוראות כל דין בנושא בטיחות באירוע ספורט לפי התקנות, יקבל תיק מתקן ממנהל המתקן, יערוך סקר מפגעים, תקינות מערכות, גנראטור חירום, שערים, מחסומים, יציעים, מתקני חשמל ועוד. ידווח על ליקויים למנהל אירוע הספורט ולמנהל המתקן כדי שיתקנו.

השירותים שלנו

הכנת תיק מתקן

במתקן בו מספר המושבים הוא 200 ומעלה יש להגיש תיק מתקן לאישור משרד הכלכלה.

הנושאים העיקריים בתיק המתקן:

תכנית בטיחות

תרשימים של המתקן, היסטוריה ומהות הפעילות שלו, מבנה ארגוני, רשימת בעלי תפקידים ותצלום מיקום גיאוגרפי.

תיאור המתקן באופן מילולי הכולל את מידותיו.

נוהל היערכות ותגובות בשגרה ובחירום לתרחישים שונים.

רשימת השתלמויות והדרכות בתחומי הבטיחות והגהות לעובדים.

אישורים/בדיקות

רישיונות עסק

מהנדס אזרחי במדור מבנים

חשמלאי

חברה מתחזקת

 

בדיקת תקינות תיקי מתקן ותוכניות

במידה ובמתקן כבר קיים תיק מתקן ותוכניות, מנהל הבטיחות יבדוק כי אכן קיימים בהם כל המסמכים הדרושים על מנת לאשר את פעילותו התקינה והשוטפת של המתקן ועל מנת שיוכלו להתקיים במתקן אירועי ספורט, בכפוף לגודל המתקן ולדרישות בטיחות נוספות.

 

בדיקת מתקן

בדיקה פיזית של המתקן אחת לשנה או במקרים הבאים:

לאחר תוספת/הכנסת שינויים במתקן.

עבור אירוע ספורט ייחודי.

מנהל הבטיחות יבדוק כי המתקן עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים אשר מאפשרים את פעילותו התקינה והשוטפת, מבלי לסכן אף אחד מהנוכחים בו.

מנהל בטיחות בזמן אירועי ספורט

"ממונה בטיחות באירוע ספורט" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח- 2008 הינו "מי שאחראי למילוי הוראות כל דין בנושא הבטיחות באירוע ספורט לפי הנחיות הבטיחות, והוא מנהל בטיחות שמונה לפי הוראות סעיף 6, ובאין מנהל בטיחות כאמור- מנהל אירוע הספורט, ובאין מנהל אירוע ספורט-האחראי לאירוע הספורט". עומדים לרשותך בעלי מקצוע מוסמכים בעלי ניסיון, אשר יעזרו בביצוע דרישות החוק, בפרט להצלחת שיפור הבטיחות בכלל.

 

יעוץ בטיחות למתקני ספורט

ליווי אדריכלי והנדסי באמצעות הנחיות החוק לתחום בטיחות בספורט למתקנים ולאירועים השונים כהגדרתם בחוקי הספורט השונים לקבלת ההיתרים השונים – בניה, אכלוס, רישוי עסקים וכד'.

החוק:

בהתאם לחוק "איסור אלימות בספורט", התשס"ח 2008, שנכנס לתוקפו באוגוסט 2014, התנאים לקיום אירוע ספורט הינם:

קיומו של רישיון עסק או היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים.

לא יקוים אירוע ספורט שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא לפחות מתאיים, אלא אם כן מונו סדרנים לאירוע ספורט.

לא יקוים אירוע ספורט, שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא בין מאתיים לאלף, אלא אם כן מונה מנהל אירוע ספורט.

לא יקוים אירוע ספורט, שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא לפחות אלף, אלא בהתקיים כל אלה:

מונה מנהל אירוע ספורט.

ככל שנדרש לפי הנחיות הבטיחות ותנאי רישיון העסק מינוי מנהל בטיחות כאמור בסעיף 6- מונה מנהל בטיחות.

מונה מנהל ביטחון, אלא אם כן ניתן פטור למינוי לפי סעיף 8.

 

* ענפי הספורט אליהם מתייחס החוק - כדורגל, כדורסל, כדורעף וכדוריד.

להורדת החוק המלא - "איסור אלימות בספורט":