הכנת תכנית לניהול הבטיחות

התקנות דורשות קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

 בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות: הצהרה על מדיניות הבטיחות, אישור התכנית בחתימתו, מינוי אחראים, קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית וביצוע בקרה על יישומה. המחזיק נדרש להחליט לגבי הקצאת משאבים שהוא מקצה ליישומה של התכנית.

כדי להכין תכנית ניהול הבטיחות, נקבעה על ידי מנהל הבטיחות במשרד הכלכלה, תכנית להכשרת כשירים בבטיחות, לביצוע משימה מורכבת זו, וזאת במסגרת שמונה ימי השתלמות, כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996. (להלן-תקנות הממונים).

מטרת תכנית לניהול הבטיחות:

מטרת התקנות הן לשנות את המציאות הכואבת של עובדים רבים, ובני משפחותיהם, אשר נפגעים בתאונות עבודה או לוקים במחלות המסווגות כמחלות מקצוע.

התקנות יחולו על כל מקום עבודה שבהם מועסקים לפחות חמישים עובדים. נוסף על כך, למפקח העבודה האזורי ניתנה סמכות להורות על הכנת תכנית לניהול הבטיחות בכל מקומות העבודה שבהם יש סיכונים המצדיקים את יישום התקנות החדשות.

ליבן של התקנות הוא תהליך ניהול הסיכונים אותו יש לבצע במקום העבודה בצורה מקצועית, שיטתית ורצופה. במסגרתו מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים, נקבעים פתרונות ואמצעי בקרה להפחתת הסיכונים, מבוצעות פעולות יזומות של איתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים לרבות סקרים מקדימים, נקבעים כללים לניהול שינויים, לטיפול בממצאי ביקורות ומבדקים, ולהפקת לקחים מתאונות.

האחריות על מילוי התקנות וההוראות החדשות חלות על המחזיק במקום העבודה, המעסיק. עליו לפעול ליישום התוכנית ולדאוג כי כל עובד במקום העבודה יכיר את התקנות וימלא אחר ההוראות.

לתקנות אלו יש חשיבות מיוחדת מאחר והן מעמידות בפני המעסיק דרישות לניהול שיטתי ומסודר של כל נושאי הבריאות והבטיחות במקום העבודה. יישום התקנות יביא להפחתת הסיכונים במקומות העבודה ובהתאם גם להפחתה משמעותית במספר הגבוה של העובדים הנפגעים במהלך העבודה.

התקנות החדשות מפרטות את הפעולות הניהוליות הנדרשות מהמעסיקים לצורך הגברת הבטיחות בתעשייה בבנייה ובענפי משק נוספים. פרק מיוחד, ומרכזי, מוקדש לתהליך ניהול הסיכונים שאותו, כאמור, יש לבצע בכל מקום עבודה המעסיק למעלה מחמישים עובדים.

במסגרת תהליך ניהול סיכונים יש לבצע ניתוח של סיכונים בכל פעולה ומשימה ולקבוע אמצעי בקרה להפחתת הסיכונים. יש לבצע פעולות יזומות של איתור מפגעים, לערוך ניטור סביבתי, לטפל בממצאים של הביקורות והבדיקות, להפיק לקחים מתאונות העבודה ולקבוע כללים לניהול שינויים כתוצאה מהמסקנות הנלמדות מתהליך ניהול הסיכונים

יעוד תכנית לניהול הבטיחות:

  • קריטריונים לאישור מוסדות לקיום השתלמות בניהול סיכונים (תקנה 4.(א) (1) בתקנות);
  • קריטריונים לאישור מרצים להשתלמות בניהול סיכונים;
  • תכנית ההכשרה להכנת תכנית ניהול בטיחות (ראה נספח מס 1)

יישום וביצוע:

על מנת ליישם בהצלחה את התכנית, ובמיוחד את תהליך ניהול הסיכונים, יש צורך בהכשרה מיוחדת, בניסיון רב בנושא הבטיחות במקום העבודה ובידע מעמיק בתחום.

בש"י הנדסת בטיחות, בעלת ידע רב בנושא בטיחות וגהות בעבודה. עשרות מפעלים כבר העלו את רמת הבטיחות ומנעו נפגעים ומפגעים רבים הודות לצוות המקצועי והמסור של החברה. בש"י הינה גורם מסמיך, בכל תחומי הבטיחות, כולל הסמכת כשירים בבטיחות להכנת תכנית ניהול הבטיחות. בעת ביצוע הכנת תכנית ניהול הבטיחות עבור ארגונך, הנך יכול להיות סמוך ובטוח שתוכנית זו תבוצע ע"י גורם ברמה הגבוהה ביותר.

כמו תמיד, נשמח להעניק לכל מפעל את השירות הנוסף, במקצועיות, באדיבות ובאיכות ללא פשרות.