ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה, במפעל, המעסיק לפחות חמישים עובדים. המחוקק הטיל את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על “מחזיק במקום העבודה” כלומר על בעל המקום או המנכ”ל,  אך הניסיון לימד כי בשל שיקולים כלכליים או שיקולים אחרים, לא תמיד מקפיד בעל המקום בשמירה על בטיחות ובריאות העובדים. זו הסיבה שהמדינה מממנת מערך יקר שמטרתו להביא את המידע על בטיחות העובד ובריאותו לכל מקומות העבודה ומחייבת כל מפעל המעסיק למעלה מחמישים עובדים למנות ממונה בטיחות מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ”ו 19966.

תפקידיו וסמכויותיו העיקריים של הממונה על הבטיחות

·         ​לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעסיק.

·         לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.

·         לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

·         לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.

·         לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.

·         לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.

·         לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.

·         להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

·         לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

·         לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.

·         לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

·         לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.

·         לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.

·         לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה.

·         להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למעביד או לנציגו.

·         לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

·         לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.

·         להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל.

 
   

 

חובות המעסיק כלפי הממונה על הבטיחות

·         להודיע לעובדים על המינוי וליידע אותם בדבר תפקידי הממונה.

·         לספק לממונה על הבטיחות את האמצעים הדרושים למילוי תפקידו, לאפשר לו לבצע את תפקידו, ולוודא כי הוא ממלא את תפקידיו.

·         לאפשר לו גישה לכל מקום בו מועסקים עובדי המפעל.

·         לאפשר לו להשתתף בהשתלמויות הנדרשות לפי התקנות. 

 

חקיקה בנושא

·         חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

·         תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996​

·         תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ''ט-1999