מנהלי בטיחות בספורט

מסתבר כי גם מיתקן שבו מתקיים אירוע ספורט נחשב "מפעל" לעניין פקודת הבטיחות, ולכן יכול שיהיה צורך –גם בממונה על הבטיחות כפי שצריך להיות במפעל או באתר בנייה. אגב, ממונה על הבטיחות יכול להיות מוסמך כ"מנהל בטיחות" לאירוע ספורט אם עמד בדרישות הרישום של אגף הפיקוח במשרד התמ"ת.

קיומו של רישיון עסק או היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים.

  • לא יקוים אירוע ספורט שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא לפחות מתאיים, אלא אם כן מונו סדרנים לאירוע ספורט.
  • לא יקוים אירוע ספורט, שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא בין מאתיים לאלף, אלא אם כן מונה מנהל אירוע ספורט.
  • לא יקוים אירוע ספורט, שמספר הצופים בו, בין בפועל ובין במשוער, הוא לפחות אלף, אלא בהתקיים כל אלה:

מונה מנהל אירוע ספורט.

ככל שנדרש לפי הנחיות הבטיחות ותנאי רישיון העסק מינוי מנהל בטיחות כאמור בסעיף 6- מונה מנהל בטיחות.

מונה מנהל ביטחון, אלא אם כן ניתן פטור למינוי לפי סעיף 8.

אחראי לאירוע ספורט – הוא בעל הרישיון לשימוש או המחזיק בפועל של המקום בו מתקיים האירוע (מכונה אחראי בטיחות בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים). הוא מחויב למנות מנהל בטיחות באירוע ספורט שצפויים בו 1,000 משתתפים לפחות (סעיף 6 לחוק איסור אלימות ספורט) או למנות מנהל אירוע ספורט אם צפויים 1,000-200 משתתפים. אם לא מינה מנהל בטיחות ולא מנהל אירוע ספורט, עליו האחריות למילוי הוראת כל דין בנושא בטיחות באירוע ספורט לפי התקנות.

מנהל אירוע ספורט – הוא מי שמונה לשמש אחראי לניהול ולארגון של אירוע ספורט (הוסמך כסדרן, בעל ניסיון מוכח בארגון אירועי ספורט, קיבל הכשרה מתאימה ועוד). יש למנותו באירועי ספורט בהם צפויים 1,000-200 משתתפים והוא האחראי למילוי הוראות כל דין בנושא בטיחות באירוע ספורט לפי התקנות וזאת אם לא מונה מנהל בטיחות.

מנהל בטיחות באירוע ספורט (מנהל בטיחות) – הוא מי שאושר על-ידי מפקח ראשי למתקני ספורט לשמש בעל מקצוע לבדיקת היבטי בטיחות באירועי ספורט והוא רשום במרשם הרישום של מנהלי בטיחות שמנהל מפקח ראשי למתקני ספורט במשרד התמ"ת. חובה למנותו אם צפויים יותר מ-1,000 איש באירוע וכן כאשר ישנם שחקני חו"ל, אירוע ספורט בינלאומי, חצי גמר וגמר גביע או לפי הוראת המשטרה. נדרשים לו כישורי מהנדס או הנדסאי או ממונה על הבטיחות ועוד. נושא תפקיד זה הוא האחראי למילוי כל דין בנושא בטיחות באירוע ספורט לפי התקנות. תפקידו גם לבדוק את היבטי הבטיחות באירוע הספורט ולהמליץ ולייעץ למנהל המתקן או למנהל אירוע הספורט על דרישות הבטיחות, לערוך תכנית בטיחות למתקן ספורט לפי התקנות.

ממונה בטיחות באירוע ספורט – הוא מי שאחראי למילוי הוראות הבטיחות בתקנות והוא האחראי לאירוע הספורט אם אין מנהל הבטיחות ואין גם מנהל אירוע הספורט. נושא תפקיד זה הוא אחראי למילוי הוראות כל דין בנושא בטיחות באירוע ספורט לפי התקנות, יקבל תיק מתקן ממנהל המתקן, יערוך סקר מפגעים, תקינות מערכות, גנראטור חירום, שערים, מחסומים, יציעים, מתקני חשמל ועוד. ידווח על ליקויים למנהל אירוע הספורט ולמנהל המתקן כדי שיתקנו.

ממונה על הבטיחות – לא מוגדר בתקנות בטיחות במפעלי ספורט. אדם יכול להיות ממונה כמנהל בטיחות באירוע ספורט אם הועסק כממונה על הבטיחות באירועי ספורט לפחות שנתיים. היות שמתקן ספורט מוגדר מפעל, יש חובת העסקה של ממונה על בטיחות אם מועסקים בו יותר מ-50 עובדים. על אדם לעבור הסמכה מיוחדת ולפי תקנות הממונים על הבטיחות בחוק ארגון הפיקוח על העבודה יש למנותו בכל מפעל המעסיק יותר מ-50 עובדים. תפקידו לייעץ למעסיק על דרישות החוק, לזהות מפגעים, להמליץ על נקיטת אמצעי בטיחות, לוודא ביצוע פעולות בבטיחות ועוד.